git svn clone file:///var/www/projects/a/aaa/svnroot /var/www/projects/a/aaa/tmp/gitroot.git
  cd /var/www/projects/a/aaa/tmp/
  git clone --bare gitroot.git gitroot.git.bare
  sudo mv gitroot.git.bare ../gitroot.git
  git clone ssh://git@aaa.ark-web.jp/var/www/projects/a/aaa/gitroot.git
 
 #blikifooter(志田)
 
 ---
 tag:[[Git>tag/Git]]

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

アークウェブのサービスやソリューションはこちら